Valmennus

Toiminnan Ilo tarjoaa  monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti valmennusta keholle ja mielelle sekä yksilö-että ryhmävalmennuksen muodossa.

Yksilövalmennuksessa työskennellään asiakkaan toivoman tavoitteen ympärillä hänen valitsemallaan työskentelytavalla. Tavoite voi olla ongelma, johon keskustellen tai toiminnallisin menetelmin etsitään oivallusta, ratkaisua, tarvittaessa lähiympäristöä hyödyntäen. Tavoite voi olla myös jokin taito, vaikkapa itsenäisesti bussilla kulkeminen, jota harjoitellaan kunnes taito siirtyy arkeen. Tavoite voi olla myös elämänhallinnallinen tavoite, vaikkapa yhdessä kodin järjestely toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ryhmävalmennuksessa työskennellään esimerkiksi koululuokan, päiväkotiryhmän, perheen, tai pienkodin tavoitteen ympärillä. Tavoite voi olla esimerkiksi psykososiaalisen taidon, kuten itsesäätelyn tai yhteistyön harjoittelu. Menetelminä käytetään ryhmän toivomia menetelmiä kuten toiminnallisia luentoja, luovia toimintoja ja toiminnallisia menetelmiä, joilla saadaan tehokkaasti taidot siirrettyä asiakkaiden arkeen.

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, joka on suunnattu niille, joilla on neuropsykiatrisen kirjon piirteitä, kuten esimerkiksi ADHD, ADT, autismikirjo, Touretten oireyhtymä tai oppimisvaikeudet. Valmennus voi sisältää psykoedukaatiota, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa ymmärtämään vielä paremmin omaa neuropsykiatrista profiilia ja kehittämään erilaisia strategioita, jotka tukevat arkielämää, opiskelua tai työssä suoriutumista. Valmennus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valmennuksessa paneudutaan käytännönläheisesti arjen eri tilanteisiin, joissa koettuja haasteita ilmenee. Valmennus toteutuukin usein asiakkaan omassa ympäristössä, kotikäynteinä.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole terapiaa, vaan se on enemmänkin ohjausta ja neuvontaa, joka auttaa soveltamaan omia taitoja käytännön elämässä. Valmennuksen avulla on mahdollista parantaa elämänhallintaa, vähentää koettua stressiä ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennus voi myös auttaa asiakasta tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisia tukipalveluita, joita olisi saatavilla.

Neuropsykiatriseen valmennukseen ohjaudutaan usein hyvinvointialueen maksusitoumuksella. Valmennukseen on mahdollista tulla myös omakustanteisesti.

SENSOMOTORINEN VALMENNUS

Sensomotorisessa valmennuksessa tarkastellaan hermoston tasapainoa ja varhaista sensomotorista kehitystä. Mm. oppimisen pulmat, aistisäätelyn vaikeudet, tarkkaavuuden säätelyn, muistin ja keskittymisen vaikeudet lievittyvät sensomotorisilla harjoitteilla.

Lisää menetelmästä luettavissa: www.refleksiohjaus.fi

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING®

Aggression replacement training menetelmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja, moraalisia taitoja ja vihanhallintaa.

Lisää menetelmästä luettavissa: www.suomenart.fi